Allmänna villkor för Genero Sales

1. Bakgrund

Genero Solutions (”Genero”) har sedan år 2003 varit etablerade inom dagligvaruhandeln, servicehandeln samt foodservice. Genero har utvecklat en programvara som erbjuder en säljstödslösning kallad Genero Sales. Genero Live är samlingsnamnet för samtliga säljstödstjänster hos Genero där Programvaran ingår (”Tjänst”). Kunden erhåller en tidsbegränsad och icke-exklusiv nyttjanderätt till angivna programvaror inom produktgruppen Genero Sales (”Programvaran”) i enlighet med nedanstående villkor.

1.1 Dessa allmänna villkor utgör tillsammans med den offert som Kunden skriftligen har accepterat avtalet mellan parterna (”Avtalet”).

2. Generos åtagande

Genero ska tillhandahålla de Tjänster som avtalats i enlighet med dessa allmänna villkor. Avtalad startdag är den dag som anges i offerten.

2.1 Genero ska utföra sina åtaganden med lämplig och kompetent personal. Åtagandena ska utföras på ett fackmannamässigt sätt.

3. Funktionsbeskrivning

3.1 Beskrivning av programvarans funktioner har kommunicerats med Kunden.

3.2 Genero genomför kontinuerligt uppgraderingar och vidareutveckling av Programvaran, vilket innebär att funktionaliteten kan förändras över tid.

4. Tillgänglighet

4.1 Genero eftersträvar en tillgänglighet dygnet runt, året runt, och garanterar att Tjänsten minst är tillgänglig 98,6 % mellan 06:00-18:00 måndag-fredag (helgfria vardagar) med undantag för (i) planerade uppdateringar, (ii) tekniska problem med eller fel i Kundens utrustning, tillbehör eller programvara som inte är Generos, (iii) uppfyllande av förpliktelse enligt lag eller förordning, eller (iv) omständigheter utanför Generos kontroll.

4.2 Uppdateringar ska planeras i god tid för att minimera kostnad samt påverkan av verksamheten.

4.3 För avbrott av Tjänst som kan härledas till Generos ansvar för Tjänsten och som inte är undantagen enligt 4.1 ovan, har Kunden rätt att på begäran erhålla kostnadsersättning baserat på mätperioden kl. 06:00 – 18:00 måndag-fredag (helgfria vardagar) enligt följande: Tillgänglighet 98,5%-97% krediteras 1,5 % av aktiva berörda licenser innevarande månad

4.4 Tillgänglighet 96,99%-95% krediteras 3 % av aktiva berörda licenser innevarande månad

4.5 Tillgänglighet 94,99%-90% krediteras 7 % av aktiva berörda licenser innevarande månad

4.6 Ersättningskrav baserat på driftstopp ska anmälas till kundansvarig hos Genero.

4.7 Vid driftstopp hos Genero ska detta meddelas kund. En rapport ska skickas innehållande vilken typ av incident det är frågan om, vilka som berörts, vilka konsekvenser incidenten kan få, hur incidenten lösts och vilka åtgärder som vidtagits för att förhindra framtida driftstopp.

4.8 Om kunden så önskar kan en rapport om upptider tas fram av Genero.

5. Utbildning

5.1 Innan driftsättning av Genero Sales utbildas säljledning. Fortsättningskurser kan anordnas enligt särskild överenskommelse.

6. Kundorganisation och samarbetsförhållanden

6.1 Genero utser en kundansvarig (”KAM”) som arbetar gentemot Kunden. Kunden utser en kontaktperson gentemot Genero KAM. Kundens kontaktperson ska ha överenskommen kompetens.

6.2 Kundens kontaktperson vänder sig till Generos KAM i alla frågor som inte är supportfrågor.

7. Support

7.1 Support finns tillgängligt via telefon arbetsdagar 9-17 och via e-post. E-post besvaras normalt inom nästa arbetsdag. Telefonnummer för support är 08-562 343 43. E-postadress för support är support@genero.se. Om Kunden kontaktar Genero på annat sätt kan det från Generos sida uppfattas som konsultation varvid konsultarvode debiteras enligt gällande prislista.

7.2 Kunden utser en supportansvarig (first-line) hos Kunden som skickar vidare supportärenden till supportfunktionen hos Genero.

7.3 Support omfattar inte tredjepartsprodukter eller hårdvara i Kundens miljö.

7.4 Kunden har rätt till fri support för en supportincident per licens och månad. Dessa ärenden registreras av Genero och de månader som antalet supportincidenter överstiger gränsen faktureras Kunden supportincident(er) till i offerten angivet konsultarvode.

7.5 Supporten gäller frågor och felsökning av Generos offererade Tjänst. Exempel på supportärenden är t.ex. att användaren inte hittar rätt artiklar pga. fel filterinställning, att kund saknas i kundregistret, eller att artikel saknar artikelnummer hos grossist.

7.6 Kunden ska anmäla fel inom rimlig tid efter det att de upptäckts, dock senast 30 dagar efter det att det visat sig eller borde visat sig. Kunden ska vid felanmälan ange och vid behov visa hur felet yttrar sig.

7.7 Generos åtaganden omfattar inte

  1. fel förorsakade genom av Kunden företagna ändringar
  2. fel förorsakade genom Kundens användning av utrustning, tillbehör eller programvara som inte i förväg godkänts av Genero
  3. fel förorsakade av virus i/från kundens miljö eller andra angrepp utifrån

7.8 Ärenden som inte ingår i Generos support hanteras som konsultärenden och faktureras enligt konsultarvode (se offert). Sådana ärenden utgörs t.ex. av frågor eller beställningar angående

  • utbildning
  • tilläggsbeställningar
  • felmeddelande och/eller problem med hårdvara eller mjukvara i telefon/dator som inte orsakas av Programvaran.
  • problem med uppkoppling till datanät på grund av Internettjänstleverantörens tjänster eller hårdvara.

8. Tilläggsbeställningar

8.1 Tilläggsbeställningar definieras som en eller flera tjänster/produkter/uppdrag som Kunden önskar genomföra och som inte ingår i offererad Tjänst. Kundens kontaktperson beställer detta direkt av Generos KAM som skriver en tilläggsbeställning enligt vilken beskrivning av tjänst/produkt/uppdrag, timåtgång, kostnad samt start- och leveransdatum framgår.

8.2 Kunden ska beställa större tilläggsbeställningar senast en (1) månad före önskat genomförandedatum samt mindre tilläggsbeställningar senast två (2) veckor före önskat genomförandedatum. Dessa tider är baserade på beräknad leveranstid, som dock kan avvika från fall till fall.

8.3 Exempel på större tilläggsbeställningar är större distriktsförändringar som berör en eller flera säljkårer, komplexa rapportförändringar, framtagande av nya rapporter av mer komplext slag.

8.4 Exempel på mindre tilläggsbeställningar är inläsning av nytt artikelsortiment, utbildningar, enklare rapportförändringar, framtagande av nya rapporter av enklare slag, ändringar av faxmallar.

8.5 KAM avgör om tilläggsbeställningen är större eller mindre i samförstånd med Kundens kontaktperson.

9. Ersättning och betalningsvillkor

9.1 Priser anges i offertdokumentet.

9.2 Licensavgifter för Programvaran faktureras kvartalsvis i förskott.

9.3 Licenskostnaderna är baserade på att Kunden innehar minst 70 % av totalt antal tecknade licenser under hela avtalsperioden. Uppsägningstid på en enskild licens är tre (3) månader.

9.4 Övriga avgifter faktureras antingen månatligen eller kvartalsvis i efterskott.

9.5 Genero har rätt till ersättning för uppkomna och påvisade kostnader avseende resa och logi.

9.6 Betalning ska erläggas inom 30 dagar från fakturans utställelsedatum. Vid försening utgår dröjsmålsränta enligt lag.

9.7 Första fakturering sker vid det Startdatum som anges i avtalet, eller senast 2 månader efter Startdatumet.

9.8 Samtliga priser är angivna exklusive moms.

9.9 Vid flera bolag hos Kunden skickas separata fakturor till respektive bolag hos Kunden.

10. Prisjustering

10.1 Genero har rätt att justera ersättningsbelopp och priser tidigast tolv (12) månader från avtalat startdatum för Tjänsten. Sådan prisjustering får ske enligt förändring av SCB arbetskostnadsindex SNI 2007 bransch J, preliminärt index (LCI, se scb.se). Höjningens storlek motsvarar den förändring av detta index som skett under den föregående 12-månadersperioden. Genero har därutöver under avtalstiden rätt att justera licenskostnader avseende tredjepartslicenser vid en eventuell prishöjning hos licensgivaren.

11. Rättigheter till program och data

11.1 Samtliga immateriella rättigheter till Programvaran, dokumentation och övrigt material tillkommer Genero. Rättigheterna övergår inte i något avseende till Kunden.

11.2 Genero upplåter till Kunden en icke exklusiv och icke överlåtbar rätt (nyttjanderätt) att använda av Genero levererad version av Programvaran.

11.3 Programvaran får endast nyttjas av Kunden, och då i den omfattning som medges genom införskaffade användarlicenser.

11.4 Kunden får inte helt eller delvis kopiera, ändra eller bearbeta Programvaran annat än på det sätt som Programvaran är avsedd för.

11.5 Kunden får inte på annat sätt än vad som anges i dessa allmänna villkor låna ut, hyra ut, distribuera eller på annat sätt göra Programvaran tillgänglig för tredjeman eller vidareutlåta sin nyttjanderätt utan Generos godkännande.

11.6 Genero ansvarar för att nödvändiga licensavtal med tredje part gäller under avtalsperioden för aktuell tredjepartsprogramvara.

11.7 Kunden innehar samtliga rättigheter till det data som Kunden hanterar genom Programvaran. Med data menas all information som genereras i säljstödet eller skickas till Genero; typiskt sett omfattas användaruppgifter, försäljningsstatistik, pris och produktinformation.

11.8 Genero förfogar över nyssnämnda data enbart i den utsträckning som är nödvändig för att Genero ska kunna uppfylla sina åtaganden. Genero äger ej rätt att på något sätt vidareförsälja/nyttja Kundens data till tredje part.

12. Sekretess

12.1 Vardera parten förbinder sig att inte utan den andra partens medgivande till tredje man under avtalstiden samt under en tid av tre (3) år därefter utlämna sådana uppgifter om den andra partens verksamhet som kan vara att betrakta som affärs- eller yrkeshemlighet, inkluderade men inte begränsat till marknads- och kundstrategier, finansiell information inkluderande försäljning, kostnader, vinst och prissättningsmetoder, intern organisation, anställnings- och kundlistor, nätverk för intern elektronisk post, teknologi inkluderande uppfinningar, forskning och utvecklingsmetoder, tillverkningsprocess, design av maskin- och programvara, underhållsverktyg och know-how (”Konfidentiell Information”). Som Konfidentiell Information ska alltid betraktas information som part har angivit är konfidentiell. Som Konfidentiell Information ska även anses information som har anförtrotts Genero av tredje part.

12.2 Sekretesskyldigheten gäller inte sådan information som part kan visa är allmänt känd. Sekretesskyldigheten gäller inte heller när part är skyldig enligt lag att lämna ut uppgifter. Är part skyldig att enligt lag lämna ut uppgifter ska andra parten informeras om detta innan utlämnandet sker.

12.3 Part ansvarar för att dess anställda och andra som är i behov av att ta del av den Konfidentiella Informationen iakttar dessa bestämmelser.

13. Ansvarsbegränsning

13.1 Genero ansvarar med nedan angivna begränsningar för skada som Genero orsakat Kunden genom försummelse.

13.2 Genero är inte ansvarig för material eller information som Kunden eller tredje part upprättat eller tillhandahållit.

13.3 Om Genero varit försumlig ska Genero utan oskäligt uppehåll där så är praktiskt möjligt avhjälpa fel som Kunden reklamerat inom rimlig tid. Generos skyldighet gäller inte om korrigering av felet medför olägenheter och kostnader för Genero som är oskäligt stora i förhållande till felets betydelse för Kunden.

13.4 Oavsett ovanstående begränsningar är parts totala skadeståndsansvar begränsat till den ersättning som Kunden har betalat för den 12 månaders period innan skadan uppstod, dock högst motsvarande ett sammanlagt belopp om tjugofem (25) prisbasbelopp.

13.5 Part ansvarar dock inte i något fall för utebliven vinst eller annan indirekt skada eller förlust inklusive andra partens eventuella ersättningsskyldighet gentemot tredje man eller förlust av information.

13.6 Begränsningen i parts skadeståndsskyldighet gäller inte om skada uppstått till följd av att uppsåt eller grov vårdslöshet.

13.7 Genero åtar sig att hålla Kunden skadeslös vid eventuellt intrångskrav från tredje man om att en avgiftsbelagd produkt som Genero gjort tillgänglig till Kunden och som används av Kunden inom ramen för detta Avtal gör intrång i ett patent, en upphovsrätt eller annan immateriell rättighet tillhörande denna tredje man. Om Genero inte kan lösa intrångskravet så ska Genero, efter eget val, antingen (1) ändra eller ersätta produkten med en jämförbar produkt eller (2) avsluta Kundens licensavtal och återbetala den licenskostnad som Kunden har betalat för aktuell produkt under Avtalet, liksom den licenskostnad för aktuell produkt som återstår för den innevarande avtalsperioden. Genero är inte ansvarig för eventuella krav eller skada som uppstår på grund av Kundens fortsatta användning av den aktuella produkten efter det att Genero begärt att Kunden ska sluta använda produkten på grund av tredje mans krav. 

13.8 För att inte förlora sin rätt till talan ska part framställa anspråk på ersättning senast trettio dagar (30) dagar efter det att parten märkt eller bort märka grunden för kravet, dock senast sex (6) månader efter det att arbetet har utförts.

14. Force Majeure

14.1 Om part förhindras fullgöra sina åtaganden enligt Avtalet på grund av omständighet som part inte kunnat råda över, såsom blixtnedslag, arbetskonflikt, eldsvåda, ändrad myndighetsbestämmelse, myndighetsingripande, fel i det allmänna data-, telefon- eller mobiltelefonnätet samt fel eller försening i tjänster från underleverantör på grund av omständigheter som här angivits, ska detta utgöra befrielsegrund som medför framflyttning av tidpunkt för prestation och befrielse från skadeståndsskyldighet och andra eventuella påföljder. Om Avtalets fullgörande till väsentliga delar förhindras för längre tid än tre månader har part rätt att skriftligen säga upp Avtalet.

15. Meddelanden

15.1 Uppsägning, beställningar eller andra meddelanden ska ske genom bud, rekommenderat brev, eller elektroniskt meddelande till parts kontaktperson på av parten angivet nummer eller adress. Meddelandet ska anses ha kommit andra parten tillhanda om:

a) avlämnat med bud; vid avlämnandet, eller
b) om avsänt med rekommenderat brev; 5 dagar efter avsändandet för
postbefordran, eller
c) om avsänt som elektroniskt meddelande; vid mottagande då det elektroniska
meddelandet kommit till motpartens elektroniska adress.

16. Underleverantör

16.1 Genero har rätt att anlita underleverantör för utförande av sitt uppdrag.

17. Avveckling av samarbete

17.1 Kundens rätt att nyttja Programvaran upphör vid avtalsperiodens utgång. Kunden ska i sådant fall genast återlämna allt material hänförligt till Programvaran, innefattande men inte begränsat till Programvaran, behörighetskoder och dokumentation som överlämnats av Genero till Kunden. All Programvara ska i samband med detta avinstalleras från samtliga klientdatorer eller liknande klienthårdvara.

17.2 Vid Avtalets upphörande ska Kundens registerinformation i form av artikelinformation, kundregister, försäljningshistorik, inventering och marknadsfrågor med utfall på begäran återlämnas till Kunden. Genero har rätt till ersättning för arbete med sådant utdrag enligt gällande prislista.

18. Tvistlösning

18.1 Om Kunden eller Genero väsentligt bryter mot något av sina åtaganden enligt Avtalet ska sådan tvist under en period av två (2) månader lösas genom förhandling där båda parter deltar aktivt under bästa samarbetsförmåga. Därefter har både Kunden och Genero rätt att säga upp Avtalet.

18.2 Tvist angående tolkning eller tillämpning av detta Avtal ska avgöras av allmän domstol, med Stockholms tingsrätt som första instans.